Xian-hui Wang,Le Kang*. 2014. Molecular Mechanisms of Phase Change in Locusts. Annual Review of Entomology. 59():225-243
Xian-hui Wang,#X. Fang,Peng-cheng Yang,#X. Jiang,Feng Jiang,De-jian Zhao,Bo-lei Li,Feng Cui,Jia-ning Wei,Chuan Ma,Yun-dan Wang,Jing He,Yuan Luo,Zhi-feng Wang,Xiao-jiao Guo,Wei Guo, X. Wang, Y. Zhang, M. Yang,Shu-guang Hao,Bin Chen,Zong-yuan Ma,Dan Yu, #Z. Xiong, #Y. Zhu, #D. Fan, #L. Han, #B. Wang, #Y. Chen, #J. Wang, #L. Yang, #W. Zhao, #Y. Feng, #G. Chen,#J. Lian, #Q. Li,#Z. Huang, #X. Yao, #N. Lv,#G. Zhang,#Y. Li,#J. Wang,#Jun Wang, #B. Zhu,Le Kang*. 2014. The locust genome provides insight into swarm formation and long-distance flight. Nature Communications. 5(2957):